Telefoonnummer

06 24 88 36 26

E-mail

info@actie-sh.nl

Openingstijden

werkdagen

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIE SH TE ZAANDAM

Inhoud

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij Artikel 6 wijziging van de opdracht, meerwerk Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn Artikel 8 Tarieven Artikel 9 Levering en verzending Artikel 10 Betalingsvoorwaarden Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten Artikel 13 Opzegging Artikel 14 Opschorting en ontbinding Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken Artikel 16 Aansprakelijkheid Artikel 17 Garantie Artikel 18 Overmacht Artikel 19 Geheimhouding Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten Artikel 21 Geschillen Artikel 22 Toepasselijk recht Artikel 23 Wijzigingen

Algemene voorwaarden Actie SH te Zaandam 2020

1 Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:

Opdrachtgever:

Opdracht:

Artikel 2 Algemeen

Actie SH

* (de wederpartij van opdrachtnemer)

* (de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren).

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Offertes

1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De opdrachtnemer gemaakte offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, de wederpartij schriftelijk of per email binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig dele van de opgegeven prijs.

5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2

Algemene voorwaarden Actie SH te Zaandam 2020 Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.

5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Als opdrachtnemer of de opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 wijziging van de opdracht, meerwerk

1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht in rekening brengen.

2. In afwijking van lid1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

1. Partijen gaan de opdracht aan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever, opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

3

Algemene voorwaarden Actie SH te Zaandam 2020 Artikel 8 Tarieven

1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.

2. In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten voor secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reiskosten worden per offerte kenbaar gemaak. Overige reis- en verblijfkosten (overtocht boot, hotel ed) declareert opdrachtnemer volgens afspraak in de offerte. Bij alle offertes brengt opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede tijd of kosten in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever. , onverminderd het bepaalde in artikel 6.

3. Bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. opdrachtnemer is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief en/of andere heffingen van overheidswege aan de opdrachtgever te berekenen.

4. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de overeengekomen tarieven en prijzen.

5. Als opdrachtnemer met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag de opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

7. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

8. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 9 Levering en verzending

1. Alle gemaakte verzendkosten inclusief eventuele verzekeringskosten komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Alle zaken zijn vanaf het ogenblik dat zij opdrachtgever hebben verlaten voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook ingeval van franco leveringen en anders luidende bepalingen op de overeenkomst en/of vrachtbrief.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Indien niet binnen twee weken na factuurdatum is betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

a. Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

b. Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever

4

Algemene voorwaarden Actie SH te Zaandam 2020 zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 10 lid 1 sub a, met een minimum van € 150,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten Opdrachtgever verschuldigd.

c. Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

d. Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten: Wanneer betaling door

een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de

consument / opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke

incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden

wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter

verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt de consument

eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder

vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding

van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos

is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de

dag na ontvangst van de aanmaning.

2. Bij het niet nakomen van verplichtingen opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

3. Opdrachtgever is over alle gemaakte kosten, rente en omzetbelasting (BTW) verschuldigd.

4. Opdrachtnemer heeft het recht, zonder vooraankondiging, facturen te verpanden en/of over te dragen aan een factoringmaatschappij.

5. Correctie-facturen van opdrachtgever op de facturen van opdrachtnemer zijn niet toegestaan.

6. Het is opdrachtgever niet toegestaan openstaande facturen van opdrachtnemer te verrekenen met openstaande vorderingen van opdrachtgever.

7. Opdrachtnemer heeft het recht de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle de opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

5

Algemene voorwaarden Actie SH te Zaandam 2020 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet de opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte stellen.

4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.

5. De opdrachtgever geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Wil opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft de opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer – of deze aan te wijze derden – om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 12 Onderzoek, reclames en klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming omvatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.

3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 16.

6

Algemene voorwaarden Actie SH te Zaandam 2020 Artikel 13 Opzegging, annulering of verplaatsing

1. Beide partijen kunnen een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk bij een overeenkomst voor bepaalde tijd.

3. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt opgezegd opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daarontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

a. Opzegging consument dient schriftelijk te gebeuren. De consument is met betrekking tot de financiële gevolgen van een opzegging/annulering geen

schadevergoeding verschuldigd. Wel kan dan aanspraak worden gemaakt op een

naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon bij het voortijdig einde van de

opdracht. Ook kan dan aanspraak worden gemaakt op de onkosten, voor zover deze

niet in de prijs zijn begrepen, die voor u aan de uitvoering van de opdracht

verbonden zijn.

b. Annulering van een opdracht/werkzaamheden bij zakelijke transacties dient schriftelijk te gebeuren. Uitgezonderd zijn hierbij de overeenkomsten voor een bepaalde tijd waarbij opdrachtgever gehouden is aan de afname van de werkzaamheden zoals overeengekomen is. Uitgezonderd zijn ook speciaal bestelde en/of gemaakte goederen/producten. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht: – bij annulering tot 30 kalenderdagen voor aanvang: 0% van het totaalbedrag – bij annulering tot 14 kalenderdagen voor aanvang: 25% van het totaalbedrag – bij annulering tot 7 kalenderdagen voor aanvang: 50% van het totaalbedrag – bij annulering tot 2 kalenderdagen voor aanvang: 75% van het totaalbedrag. – bij annulering binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de werkzaamheden: 100% van het totaalbedrag.

4. Bij verhindering van een deelnemer aan een opleiding heeft opdrachtgever de mogelijkheid om een vervangende deelnemer te sturen. Opdrachtnemer heeft hierbij het recht om voor de wijziging € 15,00 administratiekosten in rekening te brengen. Geen deelname aan de opleiding, oefening etc. geeft geen recht op restitutie of annulering van de overeenkomst.

5. Opdrachtnemer heeft het recht een opleiding te annuleren, te verplaatsen of te onderbreken. opdrachtnemer dient binnen een redelijk termijn te zorgen voor een alternatief voorstel. Annulering, verplaatsing of onderbreking opdrachtnemer geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten niet of niet volledig nakomt of nagekomen is; b. Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt of heeft betaald; c. Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen, dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; d. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. e. De veiligheid van medewerkers van opdrachtnemer en/of opdrachtnemer ingeschakelde derden niet gewaarborgd is.

7

Algemene voorwaarden Actie SH te Zaandam 2020 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever en/of zustermaatschappij(en) en/of holding direct opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt opdrachtnemer zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht om een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van medewerk(st)ers van opdrachtnemer of opdrachtnemer ingeschakelde derden, veroorzaakt of ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever en vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van medewerk(st)ers van opdrachtnemer of opdrachtnemer ingeschakelde derden.

4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak van de omvang van de schade, voor zover de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade bedrijfsgarantie.

5. Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de de verzekeraar van opdrachtnemer in het voorkomende geval verstrekte uitkering en indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Indien de

8

Algemene voorwaarden Actie SH te Zaandam 2020 opdracht langer duurt dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

6. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7. Indien opdrachtnemer, of opdrachtnemer ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een opdrachtgever aangewezen locatie, verplicht de opdrachtgever zich kosteloos ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden voldoen aan de ARBO/arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving.

8. Indien opdrachtnemer of opdrachtnemer ingeschakelde derden een strafbaar feit wordt ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt genomen de opdrachtgever. De aangifte zal opdrachtnemer alleen op verzoek van de opdrachtgever en onder verantwoording van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of opdrachtnemer met betrekking tot de aangifte enig verwijt te maken is.

9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit hoofde derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

Artikel 17 Garantie

1. Garantie op opdrachtnemer eventueel geleverde zaken beperkt zich tot de standaard fabrieksgarantie.

2. Van de opdrachtnemer gegeven garantie is uitgesloten: gebreken of schade te wijten aan normale slijtage, ander gebruik of gebruik waarvoor de zaken niet geschikt zijn ofwel gebruik buiten de normale bedrijfsdoeleinden/ bedrijfsomstandigheden van onze opdrachtgever, overschrijding van de houdbaarheidsdatum, bedieningsfouten of ingrepen van derden, die zonder onze uitdrukkelijke toestemming werden uitgevoerd. Voorts vervalt de garantie indien zonder onze voorkennis derde(n) zaken zijn geleverd of reparaties zijn uitgevoerd in verband met de ons gedane (hernieuwde) levering, alsmede met ons verrichte herstel- en/of verbeteringswerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

3. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen hoeven verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waarhij niet in staat is zijn

9

Algemene voorwaarden Actie SH te Zaandam 2020 verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet aan deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 19 Geheimhouding

1. Beiden partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

2. Moet de opdrachtgever volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken kan hij zich niet beroepen op een wettelijke dan wel de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hieris ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Opdrachtnemer heeft het recht de de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Geschillen

1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen in eerste instantie zelf onderling proberen deze op te lossen om zo een goede klantrelatie te waarborgen.

2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil onderling op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht de bevoegde rechter.

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of gevestigd is.

Artikel 23 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel waar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

10

Algemene voorwaarden Actie SH te Zaandam 2020