Telefoonnummer

06 24 88 36 26

E-mail

info@actie-sh.nl

Openingstijden

werkdagen

BHV training

Het aanstellen van een bedrijfshulpverlener (bhv’er) helpt om de veiligheid in het bedrijf te vergroten. Een bhv’er is een werknemer die is opgeleid om bij noodsituaties medewerkers en gasten hulp te verlenen, zoals handelen bij een beginnende brand, het ontruimen van een gebouw en eerste hulp te verlenen bij ongevallen.

Wat doet een bhv’er?

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Opleiding en uitrusting

Als het bedrijf bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.

Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening

  • laat bhv’ers één keer per jaar een herhalingscursus volgen;
  • spreid bhv’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) essentieel;
  • het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als bhv’er;
  • verplicht werknemers niet om bhv’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans effectiever;
  • om het werk te stimuleren kan het bedrijf een bhv’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

Verantwoordelijkheden van de bhv’er

Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfs hulpverlener (bhv’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie.

Verplichtingen

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal bhv’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Nadere toelichting is te vinden in deHandreikingbedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid. De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen.

Wat doet Actie-SH voor u?

Actie-SH levert maatproducten en zal daarom samen met u als klant nagaan wat voor uw organisatie het beste is.

Boek een training